• Alexander Nachev

Come to Aikido seminar in Sofia

Aikido Seminar in Sofia under the leadership of Shunichiro Koyanagi Sensei 6-th Dan from Kobayashi Dojo. Detailed info can be found here http://www.aikido-bg.org/en/index_en.htm

During a seminar training in Ezstergom, Hungary

Showing a koshi nage technique during seminar training

7 views0 comments